Profil Facebook

ESTOŃSKI CIT

W 2021 roku ustawodawca wprowadził regulacje mające na celu zachęcić podatników CIT do kumulowania środków finansowych w spółce i przeznaczania ich na inwestycje. Podstawową zasadą miało być opodatkowanie zysków dopiero w momencie wypłaty ich przez wspólnika w postaci dywidendy. Podobny mechanizm istnieje od dawna w Estonii, stąd też nazwa ESTOŃSKI CIT.

Jednak przepisy obowiązujące w 2021 roku znacznie wypaczyły ideę takiego opodatkowania, przez co skorzystało z niej w całej Polsce jedynie kilkaset spółek. Rząd widząc niepowodzenie swojej ustawy postanowił w ramach Polskiego Ładu uatrakcyjnić to rozwiązanie. Po analizie zmian trzeba stwierdzić, że tak się stało.

 

Założenia:

 • Podatek CIT jest płacony dopiero w momencie wypłaty dywidendy przez wspólnika
 • Zanika podział na ewidencje podatkową i rachunkową (zostaje tylko ta druga)

Kto może skorzystać:

 • Podatnik prowadzący działalność w formie spółki zoo, spółki akcyjnej albo spółki komandytowej
 • Jeżeli udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne
 • Jeżeli spółka nie posiada udziałów akcji lub nie jest wspólnikiem innej spółki
 • Mniej niż 50% przychodów pochodzi ze źródeł „pasywnych, tj.:
  • z wierzytelności
  • z odsetek
  • z poręczeń, gwarancji
  • praw autorskich
  • ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych
  • z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku, gdy z związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość jest znikoma
 • Zatrudniamy na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika
 • Spółka złoży zawiadomienie o wyborze takiego opodatkowania , do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, od którego chce je stosować

Kto nie może skorzystać:

 • przedsiębiorstwa finansowe i pożyczkowe
 • podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy ekonomicznej
 • podmioty będące w stanie upadłości lub likwidacji
 • spółki uczestniczące w podziałach, łączeniach i w transakcjach wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wyłączenie czasowe)

Okres opodatkowania

 • wybieramy na okresy 4 letnie, które można przedłużać
 • istnieje możliwość rezygnacji w trakcie 4 letniego okresu

 

 

Podstawa opodatkowania

 • Zysk uzyskany w trakcie opodatkowania „estońskim CIT” przeznaczony uchwałą o podziale na:
  • wypłatę udziałowcom lub akcjonariuszom
  • na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania „estońskim CIT”
 • wydatki nie związane z działalnością gospodarczą
 • ukryte zyski – tj. świadczenie pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne wykonane w związku z prawem do udziału w zysku inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub akcjonariuszem, w tym w szczególności:
  • pożyczki udzielone przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi lub podmiotowi powiązanemu oraz odsetki i prowizje z tytułu ich udzielenia
  • wypłaty na reprezentację
  • darowizny, prezenty, ofiary
  • zysk przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego
 • ukrytym zyskiem nie jest:
  • wynagrodzenie z powołania, kontraktu menadżerskiego w wysokości 5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  • wydatki i odpisy amortyzacyjne związane z użytkowaniem samochodów osobowych
   • w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej
   • w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej
  • pożyczki zwrócone przez podatnika udziałowcowi albo akcjonariuszowi lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat

Obliczenie podatku

 • stawki CIT:
  • 10% mały podatnik (do 2mln EUR sprzedaży)
  • 20% podatnik inny niż mały
 • redukcja PIT wspólnika
  • mały podatnik – od PIT odliczamy 90% kwoty zapłaconego CIT
  • podatnik inny niż mały – od PIT odliczamy 70% kwoty zapłaconego CIT
 • efektywne obciążenie estońskim CIT (spółka + wspólnik)
  • 20% mały podatnik (do 2mln EUR sprzedaży)
  • 25% podatnik inny niż mały
 • Przykład:

Mały podatnik, zysk do podziału (dywidenda) 2.000.000 zł

Podatek CIT: 2.000.000 x 10% = 200.000

Podatek PIT: 2.000.000 x 19% – 200.000 x 90% = 380.000 – 180.000 = 200.000

Łącznie CIT + PIT: 200.000 (CIT) + 200.000 (PIT) = 400.000 zł

Obciążenie podatkowe w %: 400.000 / 2.000.000 = 20%