Profil Facebook

Tarcza antykryzysowa – umorzenia i dotacje

Uwagi:

– ustawa weszła w życie 01-04-2020r. – przepisów jest dużo i są skomplikowane więc poniższy opis może nie być wolny od błędów

– aby skorzystać ze zwolnienia z zapłaty ZUS za miesiące marzec – maj nie wolno ich zapłacić !

– niektóre elementy tarczy wykluczają się, tzn. skorzystanie z jednej pomocy uniemożliwi skorzystanie z innej np. punkty 6 i 7 nie wolno łączyć z punktem 1 (zagadnienie w trakcie analizy)

– punkt 2 tarczy można łączyć z punktem 3

– z punktów 6 i 7 nie można korzystać jednocześnie dla tych samych pracowników

 

Elementy Tarczy Antykryzysowej

  1. Zwolnienie z ZUS na 3 miesiące dla firm z pracownikami. (Art. 31zo)

Wymogi:

– firma była założona przed 1 lutym 2020

– firma na dzień 29-02-2020 zatrudniała co najmniej jednego pracownika a liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego na powyższy dzień nie przekraczała 9 osób (np. pracodawca + 8 pracowników)

– brak limitów kwotowych

– przysługuje także spółkom zoo

Co daje:

– zwolnienie z ZUS za pracowników (wydaje się, że wszystkich tj w części pracownika i pracodawcy, ale na chwilę obecną nie jest to pewne)

– zwolnienie z ZUS pracodawcy i osoby współpracującej

Uwaga:

– nie wolno zapłacić ZUS bo ulga przepadnie

– na chwilę obecną wychodzi, że nie można skorzystać jeśli bierze się dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z innych elementów tarczy

Gdzie wniosek:

– Do ZUS

 

  1. Zwolnienie z ZUS na 3 miesiące dla firm bez pracowników. (Art. 31zo)

Wymogi:

– firma była założona przed 1 lutym 2020

– limit przychodów w pierwszym miesiącu za jaki składany jest wniosek został ustalony na 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 rok tj. 15 681 zł (jeśli składamy wniosek w kwietniu 2020 to bierzemy pod uwagę marzec 2020), (jeżeli dochody za marzec będą za wysokie ale za kwiecień będą się już mieściły skorzystamy wtedy za miesiące kwiecień-maj)

– nie dotyczy to firm korzystających z ulgi ZUS na start – płacących tylko ub. zdrowotne przez pierwsze 6 miesięcy działalności – obecnie istnieją sprzeczne informacje dotyczące tego wyłączenia

Co daje:

– zwolnienie z ZUS przedsiębiorcy za maksymalnie miesiące od marca do maja 2020

Uwagi:

– nie wolno zapłacić ZUS bo ulga przepadnie

– dodatkowy etat nie blokuje tej ulgi

Gdzie wniosek:

– Do ZUS

 

  1. Postojowe dla samozatrudnionych i podwykonawców – świadczenie jednorazowe. (Art. 15zq, 15zr, 15zs)

Definicje:

– samozatrudniony – przedsiębiorca na działalności gospodarczej bez pracownika

– podwykonawca – osoba zatrudniona na umowie zlecenie bądź umowie o dzieło

Wymogi:

– przychód w marcu 2020 był o 15% niższy od przychodu z lutego 2020 (przy założeniu, że wniosek zostanie złożony w kwietniu 2020)

– przychód był niższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału  tj. 15 595,74 zł

– przedsiębiorca musiał założyć działalność przed 1 luty 2020 a zleceniobiorca mieć podpisaną umowę przed 1 lutym 2020

– nie przysługuje jeśli podlega się ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu np. etat

Co daje:

– jednorazowe świadczenie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia tj. 2080 zł

– w przypadku gdy suma umów zlecenie za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia tj. 1300 zł, świadczenie przysługuje w wysokości sumy kwot wynikających z tych umów (jeżeli wniosek w kwietniu 2020 to liczą się umowy z marca)

– dla osób na ryczałcie i karcie podatkowej świadczenie wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia tj. 1300 zł

Gdzie wniosek:

– Do ZUS

– za zleceniobiorców wniosek składa zatrudniający ich przedsiębiorca

 

  1. Dofinansowanie do wynagrodzeń z tytułu spadku obrotów. (Art. 15 zzb)

Wymogi:

– spadek obrotów w przypadku porównania dowolnych dwóch kolejnych miesięcy po 01-01-2020 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego, można wybrać też okres 60 kolejnych dni od dowolnego dnia miesiąca np.  od 15 stycznia do 15 kwietnia 2020

– pracodawca musi utrzymać etat przez podwojony okres dofinansowania (jeśli dofinansowanie będzie na 3 miesiące to pracownika musimy utrzymać 6 miesięcy, np. bierzemy dofinansowanie za kwiecień, maj i czerwiec to pracownika możemy zwolnić po wrześniu)

– nie można zalegać ze składkami ZUS do końca 3 kwartału 2019

– nie może być przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; (jeżeli mamy niezapłacone faktury należy sprawdzić to w powyższej ustawie)

Co zyskujemy:

– jeśli obroty spadły o 30% dostajemy 50% wynagrodzenia nie więcej niż 1300 zł od pracownika

– jeśli obroty spadły o 50% dostajemy 70% wynagrodzenia nie więcej niż 1820 zł od pracownika

– jeśli obroty spadły o 80% dostajemy 90% wynagrodzenia nie więcej niż 2340 zł od pracownika

Uwagi:

– etat nie blokuje tej ulgi

Gdzie wniosek

– do Urzędu Pracy w 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora Urzędu Pracy

 

  1. Dofinansowanie do jednoosobowych działalności gospodarczej bez pracowników. (Art. 15 zzc)

Wymogi:

– spadek obrotów w przypadku porównania dowolnych dwóch kolejnych miesięcy po 01-01-2020 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego, można wybrać też okres 60 kolejnych dni od dowolnego dnia miesiąca np.  od 15 stycznia do 15 kwietnia 2020

– firmę trzeba utrzymać przez podwojony okres dofinansowania (jeśli dofinansowanie będzie na 3 miesiące to firmę musimy utrzymać 6 miesięcy, np. bierzemy dofinansowanie za kwiecień, maj i czerwiec to firmę możemy zamknąć po wrześniu)

– nie można zalegać ze składkami ZUS do końca 3 kwartału 2019

– nie może być przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; (jeżeli mamy niezapłacone faktury należy sprawdzić to w powyższej ustawie)

Co zyskujemy:

– jeśli obroty spadły o 30% dostajemy 1300 zł – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

– jeśli obroty spadły o 50% dostajemy 1820 zł – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

– jeśli obroty spadły o 80% dostajemy 2340 zł – na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

Powyższe kwoty muszą zostać przeznaczone na koszty prowadzenia działalności. Wniosek zawierać będzie takie oświadczenie, które w terminie późniejszym może być weryfikowane. Nie można też przeznaczyć tych pieniędzy na koszty, które są dotowane w inny sposób.

Gdzie wniosek

– do Urzędu Pracy w 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora Urzędu Pracy

 

  1. Dopłata do pracownika wysłanego na postój przez 3 miesiące. (Art. 15g)

Wymogi:

– spadek obrotów o nie mniej niż 15% w przypadku porównania dowolnych dwóch kolejnych miesięcy po 01-01-2020 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego, można wybrać też okres 60 kolejnych dni od dowolnego dnia miesiąca np.  od 15 stycznia do 15 kwietnia 2020

– lub spadek obrotów o 25% w przypadku porównania dowolnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 01-01-2020 w porównaniu do miesiąca poprzedniego, można wybrać też dowolny dzień jako początek 30 dniowego miesiąca i porównywać go z 30 dniowym okresem poprzedzającym

– pracownik nie mógł zarobić w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku więcej nią 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału tj. 15 595,74

– trzeba podpisać porozumienie ze związkiem zawodowym bądź przedstawicielem pracowników

Co daje:

– pracownikowi będącemu na zwolnieniu postojowym można obniżyć wynagrodzenie o 50% ale musi mu zostać co najmniej minimalna krajowa

– dodatkowo wynagrodzenie dofinansowane zostaje kwotą 1300 zł.

Gdzie wniosek:

– Urząd Pracy

 

  1. Dopłata do pracownika po obniżeniu etatu przez 3 miesiące. (Art. 15g)

Wymogi:

– spadek obrotów o nie mniej niż 15% w przypadku porównania dowolnych dwóch kolejnych miesięcy po 01-01-2020 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego, można wybrać też okres 60 kolejnych dni od dowolnego dnia miesiąca np.  od 15 stycznia do 15 kwietnia 2020

– lub spadek obrotów o 25% w przypadku porównania dowolnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 01-01-2020 w porównaniu do miesiąca poprzedniego, można wybrać też dowolny dzień jako początek 30 dniowego miesiąca i porównywać go z 30 dniowym okresem poprzedzającym

– trzeba podpisać porozumienie ze związkiem zawodowym bądź przedstawicielem pracowników

Co daje:

– można obniżyć pracownikowi etat o 20% ale nie może ono spaść poniżej 0,5 etatu i dodatkowo obniżenia etatu nie może spowodować spadku wynagrodzenia poniżej minimalnej krajowej z uwzględnieniem etatu (dla 0,5 etatu będzie to 1300 zł)(przykład jeśli pracownik ma 0,6 etatu to możemy go obniżyć tylko o 10%)

– do obniżonej pensji pracownika państwo dołoży 50% wynagrodzenia ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale tj. 2079,43 zł

Gdzie wniosek:

– Urząd Pracy

 

  1. Pożyczka do 5000zł z PUP. Może być bezzwrotna. (Art. 15 zzd)

Definicja:

– mikroprzedsiębiorca – w dwóch ostatnich latach zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, osiągną przychód mniejszy niż 2 mln euro a suma aktywów i pasywów jego bilansu nie przekroczyła 2 mln euro.

Wymogi:

– firma była założona przed 1 marca 2020

– dotyczy mikroprzedsiębiorców

– trzeba utrzymać ilość etatów przez 3 miesiące od jej udzielenia (wymóg do bezzwrotności)

– co najmniej 1 zatrudniony pracownik

Co daje:

– pożyczka na 12 miesięcy na bardzo niskie oprocentowanie

– może być umorzona jeśli utrzymamy etaty

Gdzie wniosek:

– Urząd Pracy