Profil Facebook

Ważne zmiany w przepisach dla przedsiębiorców 2019 cz. 1

  1. Kasy fiskalne online – obowiązek wymiany kas fiskalnych na modele posiadające dostęp do Internetu.

Terminy, od których obowiązkowe staje się używanie kas online dla poszczególnych branż:

– od 1 stycznia 2020 – sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych; świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
– od 1 lipca 2020 – świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
– od 1 stycznia 2021 – świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

 

Firmom wymienionym powyżej, z tytułu wymiany kasy fiskalnej przysługuje ulga w wysokości 700 zł. pod warunkiem, że dokonają jej w obowiązującym terminie.

Jeżeli wymiany kasy fiskalnej dokona firma, która nie była do tego zobowiązana, to nie będzie miała możliwości skorzystania z ulgi.

 

  1. Biała lista podatników VAT – zostanie udostępniona od 01-09-2019 r. przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) na stronach ministerstwa finansów oraz CEiDG. Będzie zawierała wiele informacji o firmach, w tym o firmowym koncie bankowym zgłoszonym do urzędu.

 

dokonując płatności przelewem powyżej 15 tyś zł  (firma-firma) będziemy zobowiązani do sprawdzenia konta bankowego podanego przez kontrahenta na białej liście i dokonywania przelewu tylko na znajdujące się tam konto.

 

– od 01-01-2020 r. za niezastosowanie do powyższego obowiązku będzie skutkowało sankcjami w postaci braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu faktury opłaconej na konto nie znajdujące się na białej liście oraz dodatkowo odpowiadamy solidarnie (wspólnie) z naszym dostawcą za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od tej transakcji.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego należy sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujemy zrealizować przelew.

Będzie można uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujemy o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.